Organizatorem Konkursu jest FHU Anna Kubczak z siedzibą w Tychach, ul. Rynek 11-14 (Organizator).

  1. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 25.08.2017 r. od momentu pojawienia się posta (Post Konkursowy) do dnia 25.08.2017 r. do godziny 23:59.
  2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne, całkowicie dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora do dnia 27.08.2017 r. do godz. 23:59 w osobnym poście. Organizator skontaktuje się również z nagrodzona osobą poprzez wiadomość prywatną w celu uzgodnienia rozmiaru bransoletki i danych do wysyłki.
  4. Nagrodzona w konkursie zostanie tylko jedna osoba.
  5. Zasady konkursu: Uczestnik musi zgadnąć i napisać w komentarzu pod Postem Konkursowym, gdzie zostały zrobione zdjęcia umieszczone  w poście konkursowym (podać dokładną nazwę geograficzną tego miejsca). Nagrodzona zostanie osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi.
  6. Zwycięzcą może zostać osoba, która dopełni wszystkich warunków uczestnictwa opisanych w pkt.5.
  7. Nagrodą w konkursie jest bransoletka ze zdjęcia w Poście Konkursowym wykonana dla nagrodzonego w odpowiednim rozmiarze.
  8. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz gdy Uczestnik wpłynął na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, Nagroda wygrana przez danego Uczestnika w Konkursie przepada, a Organizator nie jest zobowiązany do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu.
  9. Ewentualne koszty przesyłki Nagród na terenie Polski pokrywa Organizator. W przypadku wysyłki za granicę koszt pokrywa Uczestnik.
  10. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Nagrodzonego za pośrednictwem Portalu Facebook wiadomości prywatnej do konta „Kociokwik”, na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe Zwycięzcy: imię, nazwisko, adres korespondencyjny w celu dostarczenia Zwycięzcy Nagrody.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu i warunków lub zasad Konkursu w granicach przewidzianych przepisami prawa, lecz w sposób niepogarszający warunków uczestnictwa.
  12. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.
  13. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu.
  14. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji na piśmie pod rygorem nieważności na adres FHU Anna Kubczak, Tychy, ul. Rynek 11-14 w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i aktualny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i powiadomienia składającego reklamację o sposobie jej rozwiązania. Decyzja Organizatora do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
  15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia,Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje także, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
  16. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.