Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W tej informacji przedstawiam skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z moich usług.
Administratorem strony i danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Anna Kubczak, ul. Rynek 11-14, 43-100 Tychy, NIP: 646-226-41-91, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany poniżej.
Państwa prywatność jest dla Administratora ważna i dokłada on wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub pragną skorzystać ze swoich praw, jak określono poniżej proszę o kontakt pod w/w adresem lub poprzez adres e-mail: sklep@kociokwik.pl

1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.1 Administrator – administrator Państwa danych osobowych, którym jest Firma Handlowo-Usługowa Anna Kubczak, ul. Rynek 11-14, 43-100 Tychy, NIP: 646-226-41-91,

1.2 Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kociokwik.pl

1.3 Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe

2.1 Termin „dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Pani/Pana jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są imię i nazwisko, adres zameldowania, adresy zamieszkania, adresy pobytu lub korespondencji, nazwy i siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon, nr telefonów, adresy poczty elektronicznej, obywatelstwo lub adres IP.

2.2 Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które Administrator lub strona trzecia, którą Administrator zaangażował, podejmuje względem danych osobowych takich jak: zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

2.3 Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach  i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.

2.4 Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu.

2.5 Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu: wysyłki informacji handlowych, wysyłki newslettera, realizacji umowy sprzedaży zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawiania dokumentów księgowych – fakturowanie, wystawiania dokumentów gwarancyjnych, przekazania danych firmie kurierskiej do wysyłki, realizacji zamówienia poprzez zewnętrzne platformy internetowe, kontakt z klientami, kontrahentami.

3. Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych.

3.1 Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych przez Administratora jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

 • osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

3.2 Dane, które zbiera Administrator zgodnie z powyższym, są usuwane gdy cele przetwarzania ustały lub są przechowywane w celach archiwalnych, statystycznych czy historycznych.

3.3 Dane muszą być przechowywane przez okres:

 • 5 lat dokumenty rozrachunkowe kontrahentów zgodnie z przepisami podatkowymi.

3.4 Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

4. Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych.

4.1 Administrator chroni Państwa dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

4.2  Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

4.3 Polityka Cookies znajduje się na stronie w osobnej zakładce Polityka Cookies.

5. Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych.

5.1 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • ZENBOX Sp. z o.o., Częstochowa 42-200, ul. Dąbrowskiego 7, NIP: 9492191021 – dane przechowywane na serwerach firmy Zenbox obsługującą pocztę e-mail Administratora, z którą Administrator podpisał Umowę Powierzenia.
 • Sendit S.A., Wrocław 53-609, ul. Wagonowej 2B, NIP: 7792428503 – w celu realizacji wysyłki produktów; zamówienia usługi kurierskiej,
 • Firmy kurierskie – w celu realizacji wysyłki produktów,
 • Poczta Polska Spółka Akcyjna, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, NIP: 525-000-73-13 – w celu realizacji wysyłki produktów.

5.2 Administrator nie stosuje profilowania.

5.3 Administrator może ujawnić dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jest zobowiązany do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.

5.4  Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych mają Państwo prawo:

 • w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • poprawić błędne dane osobowe,
 • zażądać, aby Administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe,
 • zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone,
 • skorzystać z prawa do przenoszenia danych,
 • wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody),
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.

 

W takim przypadku Administrator prosi o kontakt poprzez dane kontaktowe podane powyżej.

W każdej chwili są Państwo również uprawnieni do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uznają Państwo, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.